preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Opis projekta
OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU
 
Projektom iZajednica Visoko želimo stvoriti uvjete da škola postane središte intelektualnih i kulturnih zbivanja u svojoj zajednici, centar informatičkog opismenjavanja stanovnika te mjesto okupljanja mladih i svih interesnih grupa koje djeluju na području naše općine.
Samo 2% stanovnika naše općine ima visoku ili višu stručnu spremu, 23 % srednju stručnu spremu, 35% osnovnu školu, a čak 38 % stanovništva nema završenu niti osnovnu školu. Iz navedene strukture proizlazi da je velik dio stanovništva nezaposlen ili zaposlen na slabije plaćenim poslovima.Visoko je udaljeno 40-tak kilometara od najbližeg gradskog središta gdje se mogu dodatno educirati te je realno očekivati da je interes za dodatnu edukaciju slabiji jer ona ne uključuje samo troškove edukacije, već i troškove prijevoza kao i vrijeme potrebno za dolazak i odlazak. Takva prometna izoliranost u još većoj mjeri produbljuje razlike u stupnju obrazovanosti naših mještana, utječe na mogućnost zapošljavanja i u još većoj mjeri uzrokuje odlazak mladih iz seoske sredine.
23. siječnja 2009. godine otvorili smo školsku športsku dvoranu koja je  stavljena na raspolaganje kako učenicima škole tako i vanjskim korisnicima u popodnevnim i večernjim satima.  U sklopu novoizgrađenog prostora uz dvoranu dobili smo i dvije učionice. U jednoj učionici uz financiranje Varaždinske županije uredili smo knjižnicu i čitaonicu, a drugu učionicu uredit ćemo kao multimedijalnu učionicu. Na taj način bismo u jednom središtu imali sve važne sadržaje za kulturni napredak zajednice - informatički centar, knjižnicu i čitaonicu te športske i rekreacijske sadržaje.
iZajednica Visoko ima za cilj okupiti sve generacije- učenike predškolske i osnovnoškolske dobi, srednjoškolce, studente, ali i sve zainteresirane odrasle i omogućiti im proširivanje informatičkih znanja. iZajednica Visoko želi biti i okupljalište svih kategorija zaposlenih i nezaposlenih i omogućiti im stjecanje neophodnih informatičkih znanja radi lakšeg obavljanja poslova, ali i stjecanje znanja i vještina kojima će postati konkurentniji na tržištu rada.
 Cilj nam je web informacijskim servisom   pokriti informacije o svim zbivanjima i aktivnostima u općini, okupiti sve interesne grupe (Udrugu mladih, KUD, Udrugu dragovoljaca i veterana domovinskog rata, Društvo Naša djeca…..) radi razmjene ideja i kreiranja zajedničkih aktivnosti koje će pridonijeti kulturnom životu sredine kao i omogućiti promociju njihovih aktivnosti radi ostvarivanja poslovnih kontakata u zemlji i inozemstvu.
Multimedijalnom učionicom iZajednice želimo privući naše mlade, motivirati ih na stalno usavršavanje, potaknuti ih na druženje u okruženju računala i na taj način stvoriti kod njih onaj fini fluid povezanosti sa svojom sredinom koji u konačnici može biti presudan kod donošenja odluke o odlasku ili o ostanku u svojoj seoskoj sredini.
Projekt će se realizirati kroz IV. faze i to:
1. faza – opremanje multimedijalne učione
            postavljanje instalacija
            opremanje odgovarajućim namještajem
            opremanje IK tehnologijom
2. faza – korištenje učionice za realizaciju nastavnog procesa, dodatne nastave i   
               izvannastavnih oblika rada
3. faza – korištenje učionice za cjeloživotno učenje
4. faza – korištenje učionice za potrebe interesnih skupina
 
Faze realizacije projekta neće se realizirati vremenski jedna za drugom, nego ćemo paralelno s realizacijom I. faze ići i s realizacijom ostalih faza kako bismo što prije ostvarili postavljene ciljeve te našu školu profilirali kao središte intelektualnih, kulturnih i sportskih zbivanja u Općini, ali i široj zajednici.
 
With the project „iZajednica Visoko“ we want to create conditions which would enable the school to became a centre od intellectual and cultural event, a centre od   IT  knowledge and a place where the youth and all od the interest groups would gather.
Only 2% od the community's  inhabitants are university graduated or have higher expertise, 23% have finished comprehensive school, 35 % of them have finished elementary school and 38% of the inhabitants didn't finish even the elemetary school. Many of the inhabitants are thus unemployed or have lower paid jobs. Visoko is about 40 kilometres away from the nearest city centre where people can be additionally educated so the interest for the additional education in too low, because education  assume spending more money on transport. Such traffic isolation deepens the differences in the level of education, it effects on the possibility of employment and causes the departure of young people from rural areas.
            On the 23 of January 2009 we opened the new school gym which is used by pupils but also by external users in te afternoons and evenings. Within the newly built premises we got 2 classrooms. With the financialy help of Varaždin County we settle a library and a reading room in one classroom and the other one will be turned into multimedia classroom. In that way we would have all the important contents for the cultural progress of the community in one centre. The aim of the iZajednica Visoko is to gather all generations- preschoolers, pupils, students  but also all interested adults. „iZajednica Visoko“ wants to be a gathering place for all categories of employed and unemployed and to enable them to acquire the necessary IT knowledge but also skills which would make them more competitive in the labour market. Our goal is to cover information on all events and activities in the municipality with help of a web information service, to bring together Youth Association, Cultural Society, Association of volunteers and war veterans in order to exchange ideas and design activities which would contribute to the cultural life of community.
With the multi-media classroom of the  iZajednica Visoko we want to attract our youth and motivate them to continuous education.
 
The Project will be implemented through four phases:
1st phase – equipping the multimedia classroom
a)      setting installations
b)      furnishing
c)      information-communication technology
2nd phase – using the classrom for the realization of the teaching process and   
                        additional  forms of work
3rd phase – using the classroom for lifelong learning
4th phase – using the classrom for the needs of interest groups
 
Phases of project implementation won't be realized one after another. Parallel with the realization of  the first phase will go the realization of other phases in order to achieve set goals as soon as possible and make our school  known as the centre of intellectuall, cultural and sporting events in the Community Visoko but also in other communities.


preskoči na navigaciju